Polityka Prywatności

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SOFTWARE DEFINED A.HORODYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest spółka Software Defined A.Horodyński spółka komandytowo-akcyjna, 03-321 Warszawa, ul. Palestyńska 2a, zwana dalej Administratorem.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Adres kontaktowy we wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora: kontakt@softwaredefined.pl, tel. 22 390 59 04.

POCHODZENIE DANYCH

Państwa dane osobowe pozyskujemy z formularzy kontaktowych na stronie www, ogólnodostępnych baz danych osobowych, portali społecznościowych, kontaktów nawiązanych podczas konferencji branżowych i wydarzeń biznesowych, kontaktów bezpośrednich z Państwa przedstawicielami i pracownikami oraz kontaktów zainicjowanych przez Państwa przedstawicieli / pracowników w formie wiadomości e-mail z prośbą o ofertę handlową.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6. ust. 1. Lit f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016r. [dalej: Rozporządzenie] w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH REALIZOWANE W RAMACH TZW. UZASADNIONEGO INTERESU:

  1. realizacja usług, które wynikają z zawartych z Państwem umów,
  2. prowadzenie działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług znajdujących się w ofercie Software Defined A.Horodyński spółka komandytowo-akcyjna, o ile wyraziliście Państwo taką zgodę,
  3. kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon, o ile wyraziliście Państwo taką zgodę,
  4. wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne,
  5. organizacja i realizacja wyjazdów na konferencje, szkolenia, warsztaty techniczne.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Software Defined A.Horodyński spółka komandytowo-akcyjna, stanowiących podstawę przetwarzania lub do dnia wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

PRZETWARZANE DANE

imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP, numer REGON, branża firmy, wielkość firmy.

KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć jedynie przez uprawnieni pracownicy/ współpracownicy Software Defined A.Horodyński spółka komandytowo-akcyjna oraz podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Software Defined A.Horodyński spółka komandytowo-akcyjna w celach określonych w niniejszym dokumencie. Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

  • Organom administracji publicznej, instytucjom lub podmiotom trzecim, uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • Podmiotom przetwarzającym dane w celu zapewnienia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.

PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU WZGLĘDEM ADMINISTRATORA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NIEGO DANYCH

Właścicielom danych osobowych przysługują prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JAK CHRONIONE SĄ DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe chronione są przy użyciu niezbędnych i adekwatnych mechanizmów bezpieczeństwa z włączeniem szyfrowania, wykrywania prób nieautoryzowanego dostępu do danych oraz umożliwienia zaraportowania ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa tychże danych w czasie określonym przez właściwe rozporządzenie.